UA-134551300-1

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden van onze site:

1) Algemeen:

a) Rewindgames zal hierna worden aangeduid als leverancier, de wederpartij als afnemer.

2) Aanbiedingen:

a) Alle op de website en elders vermelde aanbiedingen en gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij een geldigheidsduur is vermeld. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door de leverancier, hetzij schriftelijk, mondeling of door een gedraging die in het dagelijks verkeer mag worden opgevat als een bevestiging. Tevens kan de klant slechts rechten ontlenen aan de overeenkomst wanneer er een elektronische bevestiging is gedaan door beide partijen.

3) Producten en prijzen:

a) Alle aangegeven prijzen zijn in euro's. De prijzen van de artikelen zijn exclusief porto- en handelingskosten.

b) Consumenten onder de 18 jaar worden geacht toestemming te vragen aan ouders, voogd of toeziend voogd. Of een andere die de beschikkende functie over hen heeft. Is dit niet gebeurd, dan kan een aankoop niet worden teruggedraaid.

c) De weergegeven prijzen zijn voorbehouden op typefouten en dus in dat geval niet bindend.

4) Bestellen:

a) Alle bestellingen worden via de website gedaan, tenzij anders is overeengekomen met de leverancier.

b) Tenzij anders is aangegeven zijn alle producten getest.

c) De leverancier zal alle bestellingen uitvoeren conform de door hem ontvangen order en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen die door de afnemer zijn gemaakt.

d) Wanneer een besteld product onverhoopt niet meer leverbaar mocht zijn, behoudt de leverancier het recht om het product uit de bestelling te verwijderen. Wel is de leverancier verplicht dit aan de desbetreffende afnemer te melden.

e) Geplaatste bestellingen mogen worden geannuleerd, mits daar binnen 48 uur bericht van is gegeven via de mail.

5) Levering:

a) De opgave van leveringtermijnen wordt beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nooit recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige verplichtingen.

b) Levering van goederen zal gebeuren via deugdelijke verpakkingen. De verzendkosten worden doorberekend aan de afnemer.

c) De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde en/of verloren paketten.

d) Het is mogelijk om een pakket aangetekend te laten versturen. Wel zullen hier extra kosten voor worden doorberekend aan de afnemer. Wanneer de afnemer een pakketje aangetekend toegezonden wil krijgen dient hij hiertoe een vermelding te maken bij de geplaatste bestelling.

e) Verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling. Bij plaatsing van een bestelling zal de webshop berekenen wat de verzendkosten zijn. De leverancier behoudt zich het recht voor bij een zware bestelling (boven de 10 kilogram) de afnemer een hoger tarief in rekening te brengen. Hierover wordt de afnemer geïnformeerd. De afnemer heeft het recht bij aanpassing van de verzendkosten de bestelling te annuleren.

6) Betalingen:

a) Nadat de order is bevestigd dient de afnemer eerst de goederen te betalen alvorens de goederen zullen worden verzonden. Hierop bestaan geen uitzonderingen.

b) Betaling dient binnen 7 dagen na de orderbevestiging door de afnemer aan de leverancier te zijn voldaan. Is dit niet het geval dan mag de leverancier de order annuleren.

c) De betalingen dienen per overschrijving of via paypal te gebeuren.

d) De goederen kunnen alleen worden retourgezonden als dit in overleg is gebeurd met de leverancier binnen 14 dagen na ontvangst. Verzendkosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening.

7) Aansprakelijkheid en overmacht:

a) De leverancier is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade , die na levering of bedrijfsklare opstelling van zaken, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan de afnemer, aan zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. Bij deze vrijwaart de afnemer de leverancier tegen aanspraken van derden terzaken van dergelijke schade.

b) De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de goederen, tijdens transport van de leverancier naar de afnemer.

8) Wijzigingsrecht:

a) De leverancier heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.